VTŠ strukovnih studija u Zrenjaninu

Visoka tehnička školastrukovnih studija u Zrenjaninu je osnovana 1960. godine i od tada školuje inženjere u oblasti mašinstva i tehnologije. Do sada je diplomu inženjera dobilo više od 5000 studenata, koji su diplomirali na nekom od smerova Tehnološkog i Mašinskog odseka. Oni su se pridružili stručnjacima bez kojih se danas ne može zamisliti ni jedno proizvodno preduzeće, ali i mnoge druge oblasti značajne za čovekov život i rad: ekologija, medicina, rudarstvo, energetika, informatika i mnoge druge. Mnogi od diplomiranih studenata zaposlili su se kao rukovodioci pogona, rade na poslovima i zadacima konstruisanja i projektovanja mašina, uređaja, alata i pribora i tehnologija, na poslovima kontrole kvaliteta, u laboratorijama, uspešno obavljaju poslove u okviru male privrede ili su nastavili svoje školovanje na fakultetima širom zemlje.
Nastava u školi se odvija u namenski građenom prostoru od oko 7000 m2, koji osim amfiteatra i većeg broja učionica obuhvata i tridesetak laboratorija sa aparatima i uređajima potrebnim za odvijanje vežbi. Saradnja škole sa mnogim proizvodnim pogonima u gradu i okolini omogućava studentima da se do detalja upoznaju sa tehnologijom proizvodnje različitih prehrambenih, hemijskih, tekstilnih i mašinskih proizvoda i da osete zadatke i obaveze koje se postavljaju pred inženjere. Preko četrdeset nastavnika i dvadesetak stručnih saradnika učestvuje u održavanju predavanja, auditornih, laboratorijskih i pogonskih vežbi za studente škole.
Škola ima svoju čitaonicu i biblioteku sa oko 20.000 knjiga, udžbenika, časopisa i druge stručne literature. U štampariji škole štampano je više desetina udžbenika, praktikuma, radnih svesaka i drugog materijala koji studentima omogućava lakše praćenje nastave i pripremu za ispite.
Stupanjem na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine, škola je otpočela pripremu dokumentacije za akreditaciju kako ustanove, tako i studijskih programa. Godine 2007. škola je akreditovana kao visoka strukovna škola i od tada je njen sadašnji naziv Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu. Istovremeno su akreditovani i novi studijski programi. Iz krila mašinskog odseka akreditovani su: Proizvodno mašinstvo i računarske tehnologije (sa dva modula: Proizvodno mašinstvo i Računarske tehnologije) i Procesno i poljoprivredno mašinstvo (sa dva modula: Procesno mašinstvo i Poljoprivredno mašinstvo). Tehnološki odsek bio je osnova za akreditaciju dva nova studijska programa. To su: Prehrambena i hemijska tehnologija (sa dva modula: Prehrambena tehnologija i Hemijska tehnologija) i Tekstilna konfekcija i dizajn. Dužina studija je produžena na šest semestara. Akreditacijom ustanove i studijskih programa škola se uključila u jedinstveni obrazovni sistem Evrope.
Godine 2008. škola je pristupila akreditaciji studijskih programa specijalističkih strukovnih studija u trajanju od godinu dana. Dobila je akreditaciju za dva nova studijska programa. To su: Specijalističke strukovne studije mašinstva i Specijalističke strukovne studije tehnologije.
U godinu jubileja 2010. kada škola slavi 50 godina postojanja akreditovana su još dva studijska programa na osnovnim studijama. Prvi nosi naziv: Tehnološko inženjerstvo i ima četiri modula (Prehrambena tehnologija, Petrohemija, Zaštita životne sredine i Kozmetika i farmacija). Dobijanjem akreditacije za ovaj studijski program škola je pokazala sposobnost da efikasno i fleksibilno odgovara na potrebe tržišta rada, a isto tako je tržištu obrazovanja ovog regiona ponudila nove obrazovne sadržaje. Drugi novi akreditovani studijski program pod nazivom Inženjerski menadžment sa dva modula (Računarstvo i Tehnologija) označava ulazak škole u potpuno novo područje obrazovnog rada, u menadžment.

VTS logo
Kontakt podaci
Kontakt osoba